LINGYIN TEMPLE - Luvian Zhao, Guzheng - Solo Guzheng, 2017